American Eulogy

American Eulogy

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]I. Mass Hysteria

Sing us a song of the century
That sings like American eulogy
The dawn of my love and conspiracy
Forgotten hope and the class of 13
Tell me a story into that goodnight
Sing us a song for me

Hysteria
Mass Hysteria
Mass Hysteria
Mass Hysteria

Red alert is the color of panic
Elevated to the point of static
Beating into the heart of the fanatics
And the neighborhood’s a loaded gun
Idle thought leads to full-throttle screaming
And the welfare is asphyxiating
Mass confusion is all the new rage
And it’s creating a feeding ground
For the bottom feeders of hysteria

Mass Hysteria
Mass Hysteria
Mass Hysteria

True sounds of maniacal laughter
And the deafmute is misleading the choir
The punchline is a natural disaster
And it’s sung by the unemployed
Fight fire with a riot
The class war is hanging on a wire
because the martyr is a compulsive liar
When he said
„It’s just a bunch of niggers throwing gas into the hysteria”

Mass Hysteria
Mass Hysteria
Mass Hysteria

There’s a disturbance on the oceanside
They tapped into the reserve
The static response is so unclear now
Mayday this is not a test!
As the neighborhood burns, America is falling
Vigilantes warning you
Calling Christian and Gloria

II. I Don’t Wanna Live in the Modern World

I don’t wanna live in modern world
I don’t wanna live in modern world
I don’t wanna live in modern world
I don’t wanna live in modern world

Well, I’m the class of 13
in the era of dissent
A hostage of the soul
On a strike to pay the rent
The last of the rebels
Without a common ground
I’m gonna light a fire
Into the underground

Well, I don’t wanna live in modern world
I don’t wanna live in modern world
I don’t wanna live in modern world
I don’t wanna live in modern world

I am a nation
Without bureaucratic ties
Deny the allegation as it’s written
Fucking lies

Well, wanna take a ride to the great divide
Beyond the „Up to date”
And the neo-gentrified
The high definition for the low resident
Where the value of your mind
Is not held in contempt
I can hear the sound of
A beating heart
That bleeds beyond a system
That’s falling apart
With money to burn
On a minimum wage
Well, I don’t give a shit
About the modern age
I don’t wanna live in the modern world
I don’t wanna live in the modern world
I don’t wanna live in the modern world
I don’t wanna live in the modern world
I don’t wanna live in the modern world
Mass Hysteria
I don’t wanna live in the modern world
Mass Hysteria
I don’t wanna live in the modern world
Mass Hysteria
I don’t wanna live in the modern world
Mass Hysteria[/tab]
[tab]I. Masowa Histeria

Zaśpiewaj nam piosenkę stulecia
Która odśpiewana jest jak amerykańska pochwała
Świt mojej miłości i spisku
Zapomnianej nadziei i klasy 13
Opowiedz mi bajkę na dobranoc
Zaśpiewaj nam piosenkę dla mnie

Masowa histeria
Masowa histeria
Masowa histeria
Masowa histeria

Czerwony alarm jest kolorem paniki
Wzniesiony do statycznego punktu
Bicie serca fanatyków
Naładowany pistolet sąsiedztwa
Bezczynna myśl prowadząca do krzyku na całe gardło
A zasiłek jest duszącym gazem
Masowe zakłopotanie jest nową wściekłością
I tworzy ziemię, która żywi
Dno karmiących się histerią

Masowa histeria
Masowa histeria
Masowa histeria

Prawdziwe brzmiący maniakalny śmiech
I głuchoniemi wprowadzający chór w błąd
Puenta jest naturalną katastrofą
Zaśpiewaną przez bezrobotnych
Ogień walki z zamieszkami
Klasowa wojna zawieszona na drucie
ponieważ męczennik jest przymusowym kłamcą
Kiedy powiedział
„To jest tylko grupa Murzynów rzucających gazem w histerię”

Masowa histeria
Masowa histeria
Masowa histeria

Zaniepokojenie na oceanie
Wykorzystali rezerwę
Statyczna odpowiedź jest teraz tak niejasna
SOS to nie jest test!
Ponieważ sąsiedztwo płonie, Ameryka upada
Strażnicy Cię ostrzegają
Wołając Christiana i Glorię

II. Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie

Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie

Więc, jestem klasą 13
W erze różnicy zdań
Zakładnikiem duszy
Strajkującym przeciw płaceniu za czynsz
Ostatni z buntowników
Bez wspólnej ziemi
Będę zapalał ogień
W podziemiach

Więc, Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie

Jestem narodem
Bez biurokratycznych więzi
Odpieram zarzut, kiedy ten jest napisany
PIEPRZONYMI KŁAMSTWAMI!

Więc, chcę się przejechać nad wielką przepaść
Poza „nowoczesność”
I nowo-szlacheckość
Trudne pojęcia dla zwykłego mieszkańca
Gdzie wartość twojego umysłu
Nie jest utrzymana w pogardzie
Mogę usłyszeć dźwięk
Bijącego serca
Które krwawi poza system
Który upada
Z pieniędzmi do spalenia
Przy minimalnym zarobku
Bo nie obchodzi mnie
Nowoczesny wiek
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Masowa histeria
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Masowa histeria
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Masowa histeria
Nie chcę żyć w nowoczesnym świecie
Masowa histeria[/tab]
[/tabs]